Carnavalsvereniging “De Wortelpin” Heijen

De oorsprong van carnaval

Het woord “carnaval werd in de Nederlandse taal voor het eerst gesignaleerd in 1673. De herkomst van het carnaval, zoals dit nu gevierd wordt, is zeer onduidelijk. Door de eeuwen heen werd er in de meest uiteenlopende culturen gefeest om diverse redenen; het begin van de lente werd gevierd of men vierde feest waarbij tijdelijk alle rangen en standen uitgewist leken, zo niet omgekeerd.

Carnaval, ook wel Vastenavond genoemd, wordt nu in verband gebracht met de kerk. Diezelfde kerk heeft echter tot een aantal eeuwen geleden zeer veel moeite gehad met het verschijnsel carnaval. Het werd zelfs een heidens ritueel genoemd. Een verbod op dit ritueel bleek onmogelijk en men kwam tot het inzicht dat het carnavalsritueel een plaats moest krijgen in de liturgie en in het kerkelijk jaar. Voorafgaand aan de 40 dagen vastenperiode wordt nu het carnavalsfeest gehouden.

Doelstelling

Het feest heeft volgens C.V. “De Wortelpin” als grootste doel een ventielfunktie. Een soort uitlaatklep: onze aangeboren zotheid kan zich tenminste één keer per jaar uitrazen; één keer per jaar zonder zorgen, zonder remmingen en frustraties feestvieren. Deze doelstelling is echter achterhaald en vandaag de dag wordt er elke week, ja zelfs elke dag, wel ergens gefeest. Er zijn talloze uitgaansmogelijkheden die dag en nacht vertier bieden. Die ene keer carnaval vieren per jaar lijkt dus niks bijzonders meer voor te stellen. Toch zijn er nog genoeg redenen om als carnavalsvereniging aan de weg te timmeren. Noem met name de sterk verzakelijkte samenleving waarin persoonlijk contact steeds harder wordt en men steeds minder op elkaar aangewezen lijkt te zijn. Vooral in een kleine gemeenschap als Heijen, waar iedereen elkaar “kent”, moet het mogelijk zijn om in een gezellige sfeer tenminste één keer per jaar gewoon plezier te maken. Die mogelijkheid biedt de carnavalsvereniging.

Worst en Eierclub

De eerste vermelding van carnaval in Heijen wordt aangetroffen in de Maas- en Niersbode. Daarin wordt in 1890 melding gemaakt van een carnavalsoptocht met de navolgende aankondiging: “Namens het bestuur van de Worst en Eierclub in Heijen noodigen wij alle leden der club uit, om op Maandag 10 Februari ‘s avonds ten 6 ure te verschijnen in de vreetzaal, alwaar men een vergadering zal houden tot het bespreken en regelen, voor de Feestelijkheden voor de aanstaande vastenavond … Dat wij evenals bovenlimburgsche gezelschappen een paar genoeglijke dagen en avonden hebben en dat ‘t publiek even als de ingezetenen te vreden mag zijn in onze naäping … A.s. zondag zal er een Programma verschijnen tot regeling van den Optocht. Eenieder wordt thans uitgenoodigd de schimmel van de worst te poetsen. Heijen, 5 Februari 1890. (Bron: 150 jaar Gennepse Krant gelezen door Wiel van Dinter, pag. 41).

Oprichting C.V. De Wortelpin

Van Worst en Eierclub naar C.V. De Wortelpin. Over de tussenliggende periode is niet veel bekend, zeker is dat ook voor de oprichting van C.V. De Wortelpin al carnaval gevierd werd en de belangstelling in de loop der jaren toenam. Uiteindelijk werd in 1959 C.V. de Wortelpin opgericht in café “Heijen-Zuid”.

Heijen-Zuid

De eerste taak van de vereniging was het organiseren van de bals die één keer per maand gehouden werden. Een naam was snel gevonden. Heijenaren werden al sinds jaar en dag “Heijse wortele” genoemd en zie daar de naam van de vereniging: “De Wortelpin”. In de loop der jaren werden er telkens nieuwe aktiviteiten georganiseerd.

Het begon echter allemaal zeer eenvoudig in 1961 met het eerste prinsenbal en de eerste prinsenreceptie. Prins Gies I (Gisbers) werd gekozen tot eerste prins van de “Wortelepinne”. Tijdens de drie dolle dagen van carnaval vertoefde hij met zijn raad van elf in alle Heijense gelegenheden waar bier getapt en gedanst werd.

Het Heijs Volkslied

Ik zie ‘nen Heijse jong

Refrein:
Ik zie ‘nen Heijse jong.
Ik zie èn Heijse dèn.
Weej passe zo verdöld beejèn.
Ik zie ‘nen Heijse jong.
Ik zie èn Heijse dèn.
Weej passe zo beejèn.

Van Hees wies Hingeland,
van Smele wies Brugfort,
dor vuule weej ons thuus,
dor wönt et Heijse sort.
Dor drääit de meule nog,
dor lit et Diekendaol,
dor flöt ien ‘t Slangenrad
de mel en wielewaol.

Dor wor den Mergeldiek
zich um de Maos hin buugt,
dor wor et àld kesteel
van àlden trots getuugt,
dor wor et kruudwisbluumke
en de brem nog blöit,
dor hèt mien wieg gestaon,
dor bin ik opgegröid.

Al goi ik ien mien lève
nog zö wied van huus,
ik kom nor Heije trug,
ien Heije heur ik thuus.
Dan wil ik nog ‘ne keer
zölang ik òjen haol
mit ow dit zingen ien
mien Heijse, Heijse taol.

1961 gies giesbers

de eerste prins, Gies 1 (Gerrit Gisbers), 1961

In het seizoen ’62/’63 viel de eer te beurt aan Frans Zelen om tijdens de carnaval met de prinsenscepter te zwaaien. In dat jaar werd de eerste editie van de carnavalsgids samengesteld. Het door Pater L. Terpstra geschreven lied “Ik zie’ne Heijse jong” sierde deze eerste editie en is nu nog steeds bekend bij het carnavalsminnend publiek.

De beginperiode

De geschiedenis leert dat de fanfare zeer zeker zijn invloed heeft gehad op de eerste levensjaren van de Wortelpin. Het kersverse eerste bestuur met Sjang Gommers als voorzitter had ook Wiel Lamers in de gelederen. Diezelfde Wiel Lamers was tevens secretaris van de fanfare en kon zijn invloed aanwenden om een hofkapel op te richten. Deze kapel bestond uit Harrie Lamers, Frans Stoffele, Gerrit Stoffele, Piet Vinck, Wiel Martens, Frans Martens en Jan Brons.

hofkapel 1961

Ook financieel stond de fanfare garant voor eventuele verliezen die de vereniging zou kunnen lijden. Wiel Lamers had naast zijn taak als secretaris/penningmeester ook die van eerste Vorst van de Wortelpin. Wiel’s positie in de fanfare en de carnavalsvereniging symboliseert de verbondenheid van beide verenigingen toendertijd. 1963/1964 was het seizoen van prins Sjef I (Kessels). Zijn proclamatie luidde toen als volgt:

Proclamatie

Weej, Prins Sjef den urste, beej de gratie van alle Heijse wortele: Prins Carnaval 1963. Opvolger van den grote Prins Frans den urste, Grootheerser van Diekendaol tot verzekering, Commandeur ien de orde van de pruvers, Bevelhebber ovver veul vrollie, Ridder van trombône tot piano enz. enz. ….. laote wete en verstaon an allen die mit oons en onder ons vastelaovend vieren, dat weej hebbe goedgevoonde en verstaon:

sjef kessels 5
1. Dat weej hebbe benoemd tot neej lid van de Raod van Elf a) den käskèl en b) den afzetter. Verder blieve alle funkties beej de Raod onveraanderd vör ‘t jaor 1963.
2. Alders, stuurt ow blage vastelaovend-maondag naor de jeugdcarnaval, dor hebbe ze schik en ze zien d’r is uut.
3. Now Berge van de zaand en grint riek git worre, wille weej niet mèr beej Gennep.
4. Drink die daag gerust, mar vergèt nie de maot … en te betaole.
5. Hosse en springe meugde zeveul as ge wilt, mar gaot nie langer dan ‘n kwartier op ‘n aander zien teen staon.
6. Wie op Aswoensdag nog geld över het, is verplicht dit af te drage an de gemeenterioleringskas.
7. Alle vreejrej wördt verschove tot nao twelf uur.
8. An de kasteleins wil ik vraoge vör dees daag: Op ‘t glas bier mar eene kleine kraag.
9. Knaoiers worre gestraft mit 11 bier vör de Raod van Elf.
10. Makt veul plezier – ieder op zien eige manier, zedat weej wer hebbe mit mekaor enne fijne vastelaovend dit jaor.
11. De receptie zal worre gehalde op zondag 17 februari van 11 tot 1 uur beej Jo Deenen.

Alles gegeve te Heije op zondag 3 febrewaori 1963.

Prins Carnaval 1963
Sjef den Urste.

De regering van ut Worteleland

Sjef’s jaar als prins zat er nog maar net goed op toen hij werd verkozen tot vorst. Zijn voorganger Wiel Lamers verhuisde indertijd naar Venlo. Sjef werd toevertrouwd een goed prater en leider te zijn, precies die kwaliteiten die een vorst nodig heeft. Hoe zijn regering er in ’64/’65 uitzag, kunt u zien in dit overzicht:

De regering van ut worteleland

Prins Jan I (Hermsen)

Z.M. Vorst van ‘t wortelelaand “De Weijkwaast” – Sjef Kessels

Z.E. Min. president “Den Holtwurm” – Sjang Gommers

Z.E. Min. van Ruilverkaveling “De Papierprutser” – Bert Gerrits

Z.E. Min. van Visserij en Hondendressuur “De Klodder” – Jan Maas

Z.E. Min. van Ploegen en andere diensten “De Closetrol” – Frans Zeelen

Z.E. Min. van Defensie “Den Braojer” – Hein Martens

Z.E. Min. van Wederopbouw en Afbraak “De Cementkuup” – Wim Aengenend

Z.E. Min. van Postzaken “De Brievenbus” – Gies Gisbers

Z.E. Min. van Voedsel- en Drankvoorziening “De Käskèl” – Jan Gisbers

Z.E. Min. van Financiën “Den Afzetter” – Broer Grevers

Z.E. Min. van Justitie en Sluitingsuur “De Plekker” – Piet Robben

Z.E. Min. van Pendel tot Grensverkeer “De Baord” – Piet Lucassen

Zittingsavond, boeren- en aaldewievebal

the four topsIets dat de commissie van de zittingsavond beslist over het hoofd heeft gezien, is het feit dat er in 1996 een jubileum te vieren viel. In dat jaar werden namelijk voor de 33e maal zittingsavonden georganiseerd. Voor het eerst werd er een zittingsavond gehouden op zondag 26 januari 1964. Later werden dit twee avonden om iedereen in de gelegenheid te stellen om van dit spektakel te genieten. Een andere aktiviteit die het leven zag in 1964 was het Boeren- en Aaldewievenbal. Door de jaren heen is dit lang een gezellig bal gebleven waar men kon dansen en hossen. Het was steeds een sport om zo lang mogelijk onherkenbaar te blijven tijdens dit bal. Nadat op carnavalszaterdag het themabal zijn intrede deed, bleek dit voor het Boerenbal qua bezoekersaantallen negatief te werken. Inmiddels is er getracht om via een naamsverandering van het bal (Tirolerbal) en later Boerenverlovingsbal verandering te brengen in de teruglopende belangstelling voor deze avond. Tegenwoordig wordt het nieuwe boerenbruidspaar bekend gemaakt tijdens het zogenaamde Boerenverlovingsbal en samen met hun getuigen en de aanhang die erbij hoort maakt dit deze avond weer tot een gezellig druk evenement.

Jeugdprins

1964 was trouwens een jaar waarin alles in een stroomversnelling raakte. Niet alleen de eerste zittingsavond en het eerste boeren- en aaldewievebal deden hun intrede, er was ook voor het eerst sprake van een jeugdraad, onder leiding van Jeugdprins Sjaak I (Gisbers). In zijn “Woordje van de Jeugdprins” liet hij blijken zeer goed op zijn taak te zijn voorbereid:

An alle dikke, dunne, lange en korte wörtelkes en wörtelinnekes,
An mij, Prins Sjaak den urste, is de eer te beurt gevallen om ollie in de kommende daag te regiere. Ik zal dit motte doen mit strenge hand, want ik weet dat gillie heel slecht te regiere ziet, want ien werkelijkheid ziedde gên heur beter dan ik. Durum zal ik ollie mit hand en tand an motte pakke en ollie de kop zo indrukke, dat de heur der van umvalle. Mar dit nimt nie weg, gillie mot de Heijse wörtelkes mar is buutte zette en tonen dat ge owwe naam mit ere draagt. As gillie mij dit belôofd, zal ik van miene kant ok mien best doen, mar ik zal ollie goed in de gate halde, vöral op de wörtelinnekes zal ik extra en eugske halde. Ik zal probiere in de vuutspore van mien vader Prins Gies den Urste te treje, want den haj ok en goed oog veur wortelepinne, vöral die mit lange heur. Now wörtelkes, nog enne keer zeg ik ‘t ow: dut ow best, laot de speun d’r mar is af vliege, en laot zien dat onze knikkertied vörbej is, dat we ‘n zelfstandig volk zien dat nog wat werd is ien de maatschappij.
Mit heel veul joeks verblief ik,
Prins Sjaak den Urste.

1965: Eerste Lustrum

Het eerste lustrumjaar, 1965, stond de carnavalsvereniging stevig in zijn schoenen met tal van aktiviteiten. In slechts 5 jaar was de vereniging een begrip geworden in de Heijense gemeenschap. Dit lustrum werd groots gevierd. Er is echter nooit een vervolg gekomen, omdat het een ijzeren wet is dat de carnavalsjubilea slechts één maal per elf jaar gehouden worden. Sjang Gommers, de eerste voorzitter, werd de eer toegewezen om in dit lustrumjaar prins te mogen zijn. Sjang gaf in zijn woordje in de carnavalsgids aan dat een carnavalsvereniging zonder hofkapel geen echte carnavalsvereniging zou zijn. De hofkapel bestond in 1965 uit 8 personen die zelfs met naam en bijnaam werden vermeld in de carnavalsgids: Gerrit Stoffele “Iezervrèter”, Wim Verhofstadt “Gruunte ophitzer”, Jan Brons “Vergèètboks”, Frans Martens “Bloedvanger”, Frans Stoffele “Timmerkèl”, Huub Vinck “Betonmeulen”, Karel van den Boom “Dörzetter” en Jan Coenen “Dorsvlègel”.

hein martens 5

Periode 1966-1968

1966 was het jaar van Prins Herman I (‘Broer’ Grevers). Enkele jaren later werd hij vorst en vervulde die rol voor een periode van ruim 14 jaar. Herman is later nog jarenlang bestuurslid geweest, ja zelfs 33 jaar. Eerst als secretaris en penningmeester, later alleen als penningmeester. Hij was als bestuurder altijd iemand die de perfectie nastreefde. Maar goed ook, want zo was de Wortelpin verzekerd van een gezonde financiële toekomst.

In ’67 werd Frans Martens prins. In dat jaar kwam een opmerkelijk iemand de gelederen van de Raad van Elf versterken: Z.M. Minister van Pluimvee, “D’n Eierdoier”, oftewel Henk Artz. 28 jaar maakte hij deel uit van die Raad. Velen zag hij komen en gaan. 30 jaar lang was hij lid van het bestuur waarvan 16 jaar als voorzitter. Hij zorgde jarenlang voor goede prinsen die hij met zorg uitkoos in de prinsencommissie. Bij zijn afscheid als voorzitter in 1997 werd hij in de bloemetjes gezet met het predikaat: erevoorzitter.

Om terug te komen op het jaar 1967. In dat jaar stond er iets nieuws op het programma: een uitwisselingsbal. Op dit bal werd een naburige carnavalsvereniging uitgenodigd om gezamelijk carnaval te vieren en om van gedachte te wisselen. Jarenlang is er sprake geweest van uitwisselingen met andere carnavalsclubs, bijv. Vianen en Sambeek. De laatste jaren blijft het maar bij een enkele uitwisseling, die met C.V. De Hangers van camping Hengeland uit Afferden. Deze vereniging van campinggasten uit alle windstreken komt elk jaar bij ons op het prinsenbal.

1968: Karel Lucassen was dat jaar prins carnaval. Hij had de primeur dat hij maar liefst door 5 dansmarietjes werd bijgestaan: Els Vinck, Els Reintjes, Mieke Kerkhoff, Thea Winkelmolen en Leny Thomassen. Alle oud-prinsen hadden het nakijken. De volgende primeur was de eerste prinsenwagen waarmee werd deelgenomen aan de Gennepse optocht en de eerste eigen kinderoptocht.

els vinck 1971 8

Periode 1969-1973

1969 werd een roemrucht jaar met prins Piet (Robben). Piet’s kunstbeen bleek niet bestand tegen een glijpartij tijdens één van de carnavalsdagen en per tractor werd er een vervangend kunstbeen geregeld. Piet was een prins die iedereen opzweepte in zijn geestdrift.

Het jaar daarop, 1970, mocht Gerrit Jacobs de Raad van Elf aanvoeren. Gerrit is nog steeds lid van de vereniging en was zeer aktief in de jeugdboerenbruiloftcommissie en de zittingsavondcommissie. 23 Jaar lang was hij lid van de Raad van Elf waarvan 10 jaar als vorst. Met zijn bulderstem wist hij zonder moeite de aandacht op zich te vestigen. Gerrit is en blijft gelukkig betrokken bij het reilen en zeilen van de vereniging.

henk kaak 4

Het jubileumjaar 1971 was voor Henk Kaak de kans om zich als prins waar te maken. De Wortelpin was een volwassen vereniging geworden en carnaval was niet meer weg te denken in Heijen. De bals werden goed bezocht en iedereen keek maanden van te voren uit naar het carnavalsseizoen. Prins Wim (Kusters), de opvolger van Henk Kaak, wist al wat het was om prins te zijn. Op de Roepaan (nu onderdeel van Dichterbij) was hij al eens prins geweest. Wim is al jaren erelid van de Wortelpin als dank voor zijn enorme verdiensten. 25 Jaar was hij onafgebroken raadslid, 8 jaar lang was hij sekretaris. Hij was jarenlang aktief bezig bij de voorbereiding van de zittingsavonden en de jeugdboerenbruiloft die hij mede heeft opgezet.

1973: Prins Joep (Koenen) regeert over de Wortelpinnen. In dit jaar werd Heijen ingelijfd bij de gemeente Gennep. Natuurlijk gaf dit veel gesprekstof alhoewel er voor de carnavalminnende bevolking van Heijen vrij weinig veranderde. De koninklijke goedkeuring op 20 november 1973 was een hoogstaand feit voor de vereniging.

Periode 1974-1981

Theo Kaak was prins in 1974, Jan Maas had inmiddels de voorzittershamer overgenomen van Sjang Gommers.

In 1975 werd prins Theo opgevolgd door prins Herman (Willems). In die jaren leek er even een echte boerenbruiloft te worden georganiseerd. Helaas was dat een kort leven beschoren. Na enkele meningsverschillen over de opzet van dit evenement was de lol er snel vanaf.

1976 was een goed jaar voor de muziekliefhebbers. Prins Gerrit d’n twedde (Stoffele) werd prins. Na jaren in de hofkapel carnaval te hebben gevierd, meende de prinsecommissie dat hij rijp was om als prins te worden verkozen. De Wortelpin kreeg dat jaar eindelijk een echte prinsenwagen, die stukken groter was dan zijn voorgangers. Zodoende kon Gerrit d’n twedde tijdens de optocht dichtbij zijn hofkapel blijven.

derde prinsenwagen

Jo Jansen (toenmalig eigenaar van café/zaal “De Klomp”) volgde prins Gerrit op in 1977. In dat jaar werd de rondweg om Heijen aangelegd; nog nooit had Heijen zoveel last gehad van asfaltdampen. Langzaam maar zeker werd de carnavalsgids een echte gids, het werd steeds mooier met de nieuwe druktechnieken.

Prins Wiel (Kessels) werd prins in 1978. In Heijen werden de nieuwe voetbalvelden aangelegd.

In 1979 was het de beurt aan weer een prins uit de familie Stoffele: Frans d’n derde. Hij zou volgens de proklamatie destijds goed uitgerust aan zijn taak van prins beginnen na al zes weken in de vorstverlet te hebben gezeten. Een strenge winter, dus gezellige carnaval.

1980, Jan Guelen werd prins. Uit de proklamatie bleek dat “Heijen now hillemaol tusse dieke kwam te ligge, umdat Gennep zonodig unne grote grenspost mos hebbe”.

In 1981 gaf vorst Herman Grevers zijn vorstenveer aan Gerrit Jacobs. Gerrit zou voor een periode van 10 jaar de Raad gaan leiden. Prins in dat jaar was Thei d’n twedde (Kroon). Het bestuur besloot tevens in dat jaar om met de receptie te verhuizen van café “Heijen-Zuid” naar zaal Hermsen (anno 1998 “Schuttershof”).

1982 Een tragisch jubileumjaar

1982: twee maal elf jaar bestaan van de Wortelpin. De carnavalsgids onderging een stevige metamorfose en werd een stuk groter van formaat. Dat was ook nodig voor de extra feestelijke editie. Het zou voor de vereniging een feestelijk jaar moeten worden. Helaas liep alles anders en werd het feest afgelast na het tragisch ongeval van raadslid Jan Guelen op carnavalsvrijdag. Zeer jammer voor Sjaak Gisbers die als jubileumprins werd gekozen. Het zou echter zeer ongepast zijn geweest om het carnaval door te laten gaan.

Carnavalsschlager 1982

Refrein:
Heijse-Heijse-Heijse-Heijse Wortelpin,
Blief dor now nie zitte, mar duut is lekker hin
Twee en twintig jaor now al wèr bestaon
Laot um dan same hier lekker wèr is gaon.

Bej oons ien Heije
Ien da durp èn de Maos
Kunde nog vrije
Nee, ge heurt gèn geraos
Want oonze roondweg
Leidt de herrie rondum
Alleen oons feestlied
Da klinkt now dur de bûm.

Refrein

Bej oons ien Heije
Mit da prachtige bos
Is veul veraanderd
Ja, de Maos lit now los
Oons moje bos wier
Pats ien stukke gedèld
Kunde now snappe
Dat de jeugd zich hier vervèlt.

Refrein

Bej oons ien Heije
Daor is nog plèts genoeg
Vur leuke minse
of ‘n lekkere kroeg
Mar industrie, ho
Nee dat gèt hier nie dur
Heije blieft Heije
Ja daor zurge wej wel vur.

Refrein
sjaak gisbers 6

Periode 1983-1987

1983: Henk Artz wordt de nieuwe voorzitter. De jongste prins uit de geschiedenis van de Wortelpin diende zich aan: prins Geert d’n urste (Peeters). Hij durfde deze uitdaging wel aan en dat is hem zeker wel gelukt.

Piet d’n twedde (Franzmann) zag in 1984 vanuit zijn achtertuin de vakantiehuisjes van Sporthuis Centrum (nu Centerparcs) als “paddestoelen” uit de grond schieten. De beginjaren tachtig waren de hoogtijdagen van de zittingsavonden. In deze periode is het aantal avonden uitgebreid naar twee per jaar, zo groot was het bezoekersaantal. Ook het aantal Heijense artiesten werd groter en groter. Noem de Four Tops, de Kroeglopers, Mini Deenen, Fredje van de Keu en in latere edities Les Clochards en N271.

1985 was het jaar van prins Gerrit d’n derde (Jaspers). Als buschauffeur deed hij veel aan P.R. voor de toenmalige busvervoersmaatschappij Zuid-Ooster door het uitdelen van gratis strippenkaarten tijdens de optocht.

De Raad van Elf werd in 1986 wel heel muzikaal met de toen gekozen prins Wim (Verhofstadt). Jammer genoeg ging in dat jaar de tweede café/zaal die Heijen rijk was voorgoed dicht.

Prins Jan d’n derde (De Valk), een rasechte carnavalist, volgde Wim in 1987 op. In dat jaar werd er steeds meer nagedacht over een invulling voor carnavalsdinsdag dan alleen ‘s avonds het afsluitend bal. Het was ook het jaar dat er een begin werd gemaakt met de verjongingskuur van de Raad van Elf. Een aantal twintigers kwam de raad versterken. Ook de jeugdcarnaval die tot dat jaar onder de hoede viel van de “Stichting Jeugdraad” kreeg een eigen gezicht en werd een zelfstandige stichting met een eigen bestuur.

Periode 1988-1993

Jan Coenen mocht in 1988 de Wortelpinnen als prins aanvoeren. De locale politiek stond destijds flink onder druk. Er werden akties gevoerd met als leus: Loat Heijen, Heijen blieve. Heijen werd inmiddels omringd door industrie, Centerparcs, de snelweg A77 en de rondweg.

In 1989 werd de verjonging van de Raad van Elf pas goed ingezet met 3 nieuwe jeugdige raadsleden. Toenmalig prins Jos (van Deelen) had er geen moeite mee om de polonaise voor te gaan. Toenmalig vorst Gerrit vierde dat jaar zijn 22 jarig lidmaatschap van de Raad van Elf. De 90-er jaren werden ingeluid met als verrassing prins Will (van de A). Hij was al eens raadslid geweest, ermee gestopt en nu weer terug als prins. Will was een prins die in was voor meer aktie tijdens de carnavalsdagen.
Kopie van 1991In 1991 werd hij vorst en volgde hiermee Gerrit Jacobs op. In dat jaar had De Wortelpin een primeur voor Heijen: de eerste jeugdboerenbruiloft was een feit. Rob Takken en Gonny Janssen gingen als eerste jeugdboerenpaar de geschiedenis in.

Prins in dat jaar was Gerard d’n urste (Theunissen).

Frans d’n vierde (Voss) had in het jaar voorafgaand aan het jubileum (1992) de moeilijke taak om als prins te regeren. Echter het jaar was geslaagd met een tweede jeugdboerenbruiloft.

1993 werd een historisch jaar met het 3 x 11 jarig bestaan. Voor zo’n jubileumjaar moest een waardig prins worden gevonden. En dat is gelukt met prins Frans d’n vierde (Elemans).

Hij was steeds zeer aktief in het verenigingsleven. Frans was tot 2005 voorzitter van de vereniging en volgde Jan Coenen op. Kosten noch moeite waren gespaard om van dat jaar een succes te maken. De Raad van Elf kreeg nieuwe pakken en steken en ook de prinsenmantel was mooier dan ooit. De zittingsavonden hadden nog nooit zoveel Heijense inbreng gekend. Op de zaterdag voor carnaval werd er een grootse reünie gehouden waar veel geïnteresseerden op af kwamen. Speciaal voor de jubileumreceptie werd een tent op het parkeerterrein bij Schuttershof gebouwd. Vele belangstellenden en carnavalsverenigingen uit de omgeving kwamen de prins en de vereniging feliciteren. Het werd een stormachtige receptie die bij velen nog lang in de herinnering blijft. Vijf mensen werden gehuldigd, omdat ze al 33 jaar lid van de Wortelpin waren: Toos Aengenend, Corry Deenen, Jac. van Dijck, Wim Kusters en Jan Maas.

Carnavalsschlager 1993: De Prinsevèèr

1993 Frans Elemans
Refrein:
Wat ik as Heijse prinsevèèr al nie gezien heb,
Ien al die drieendertig jaor.
Mit Wortelpinne steeds op goeie voet,
dèèl ik dan lief en leed en dat is ok mar goed.

Gèèf ik de Wortelpinne steeds wer neje moed.
As vèèr kriede de zenuwe al ien de prinseton.
Ik wis al wie de prins was nog vurdat de vorst begon.
Ik zag de meense kieke,
de spanning steeg ten top.
‘t Duurde nie zu lang mèr,
toen mos ik mit veurop.

Refrein

As vèèr belèèf ik alles
zie ik ok ut feestgedruus
soms kom ik zelfs as lètste
en soms hillemaol nie thuus.
Drie daage carnavalle is iets wat mej wel past,
mar mit aswoensdag mot ik un jaor lang ien de kast.

Refrein

Periode 1994-2004

In 1994 werd Theo Pouwels prins. Het was het jaar nadat het water van de Maas één van de hoogste standen haalde in de geschiedenis. De carnavalsvereniging zat in 1994 met het probleem om aan de zaterdagavond voor carnaval een invulling te geven. Sinds kort konden bands die de muziek verzorgden alleen nog maar vier dagen carnaval worden ingehuurd, niet voor minder. Het zou dus jammer zijn als daar niets mee werd gedaan. Het idee om iets thematisch te doen, bleek een goede zet. De eerste avond had sprookjes als thema. De opkomst was nog niet groots, de gezelligheid wel.

Het jaar daarop, 1995, toen prins Paul (Joosten) regeerde werd de thema-avond een geslaagde en gezellige avond. “Dansend dur ut Stene Tiedperk” was de naam van het bal. Iedereen kon daar zelf iets op bedenken. Tjokvol was de zaal met veel berevellen, knotsen en wilde haren. Dat jaar werd ook iets veranderd aan het programma van de carnavalszondag. De opkomst op de bals was in voorgaande jaren teruggelopen, omdat nogal wat mensen na de Gennepse optocht aldaar bleven hangen. Het idee om iets te doen in de trand van “Moppentoppers” was gewaagd en mislukte min of meer. Het was er echter niet minder gezellig door.

In 1996 mocht Gerrit Lukassen zichzelf prins van de Wortelpinnen noemen. De nieuw ingeslagen koers met wat nieuwe frisse aktiviteiten bleek succesvol te zijn. Het werd een fantastisch seizoen met het derde themabal (Sambabal) en de eerste Pleebeksjo.

1997 was het jaar van prins Laurens d’n urste (Franken). Bij het uitbrengen van de EMM Multimedia CD in 1998 heerst prins Harald over het wortelpinnenrijk. Prinsenkandidaten genoeg aldus de prinsencommissie, maar kandidaten voor de Raad van Elf waren er niet te vinden. Natuurlijk bleven de prinsen na hun prinsenjaar nog enkele jaren deel uitmaken van de raad van elf maar de eigen vriendenkring lonkte toch en uiteindelijk moest gekozen worden. In 1999 werd Hans Boekholt prins. Echt verdiend want Hans regelt al jaren de financiele zaken van de Wortelpin als penningmeester.

2000 was het jaar van Frank Stoffele. Hij was de derde generatie van de familie Stoffele die een prins oplevert. Vader Gerrit en oom Frans gingen hem al voor.

Het carnavalsprogramma trok volle zalen en de raad van elf bestond inmiddels uit meer dan 16 personen, inclusief de dansmarietjes.

Toch kwam de klad erin in 2002, het jaar van prins Gerald.

Het jaar 2002 was het jaar dat maar liefst vier raadsleden aankondigden ermee te willen stoppen. Ex-prins Ron Wabeke, in 2001 nog prins geweest stopte er na een jaar als raadslid alweer mee, alsmede Frank Stoffele, Harald Kroon en Hans Schiks.

2003 is het jaar van prins Ad. Ad is al lang geen onbekende meer in Heijen. In Venlo geboren, trainer van de ff-jes van V.V. Heijen.

2003 was ook het Vorstloze jaar. Het lukte maar niet om een geschikte opvolger te vinden van Vorst John (van Haare). John verhuisde naar Son en Breugel en vond het steeds lastiger om de taak van Vorst uit te voeren.

Inmiddels werd er een opvolger voor John gevonden. Op het Prinsenbal (17 januari 2004) werd bekend gemaakt dat Roger Guelen de nieuwe Vorst van de Wortelpin zou zijn. Na enkele jaren de Pleebeksjo te hebben gepresenteerd was Roger rijp voor de titel van Vorst. Hij had inmiddels laten zien een uitstekend prater te zijn. Tijdens het prinsenbal werd de nieuwe jubileumprins onthuld door middel van een prachtige act. Alle jubileumprinsen kwamen door middel van het lossen van schoten uit een gigantische kanon te voorschijn met als climax de 44e prins, Prins Eric d’n Urste (Eric van Dijck).

Een aantal extra jubileumaktiviteiten zoals de reunie avond mochten zeer geslaagd worden genoemd. Ook de zittingsavonden waren van hoog niveau.

De Jubileumprinsenreceptie was een dag om nooit meer te vergeten. Groot was de belangstelling vanuit de Heijense bevolking. Ook vanuit onze buurdorpen kwamen carnavalsverenigingen om acte de presence te geven. Het werd een lange maar prachtige dag.

Het Tirolerbal dat voor de derde keer werd gehouden mocht op een groeiende belangstelling rekenen. Dat er in Heijen ook gejodeld wordt werd tijdens dit bal wel duidelijk.

Voor de jeugd werd speciaal een spellenmiddag georganiseerd. (zie foto hieronder)

jubileumreceptie 34
Prins Eric hangt zijn foto in de rij

4x11spellentocht 15
De 4×11 Spellentocht ter gelegenheid van het 44 jarig jubileum

44 JAOR! – Les Clochards

Ter ere van het 44 jarig jubileum
van C.V. De Wortelpin,
Heijen, december 2004
Melodie: Wat zou je doen?
Marco Borsato & Ali B.
Tekst: Dirk Ronnes & Stanny Jansen, alias Les Clochards

44 jaor zien er vurbej
Iedereen had ‘t naor ziene zin
En we kieke terug en we vraoge oons af
Wie was ‘r prins van de Wortelpin

Prins Gies d’n urste, die had de primeur
Frans Zelen gaf, ‘t twedde jaor kleur
Sjef Kessels de koster wier prins d’rbej
Jan Hermsen was, de vierde ien de rej
Sjang wier prins, Herman ‘t jaor d’rop
Daornao had slager Frans, de steek op zien kop
Toen hèd Karel Lucassen um opgezet
Piet was ut daornao, of hiete die nou Pet?
Toen Gerrit Jacobs, de 11e was Henk Kaak
‘t jaor daorop kreeg Wim Kusters de taak
Joep Koenen wier prins, toen was Stanny net geboare
Daornao was Theo Kaak uutverkore

44 jaor

Bej prins Herman, moet ut snoepgooie begonne zien
En Gerrit Stoffele, dat was nummer zestien

44 jaor

Toen Jo de Klomp, Marietje was ‘n blej meens
En Wiel Kessels, de molenaar als prins

44 jaor

Frans Stoffele: 5 bier vur de holtzagerej
En Jan Guelen was nummer 20 ien de rej

44 jaor

Vur Thei Kroon was ‘t ien 81 raak
Bij 2×11 hadde we prins Sjaak
De Wortelpin vierde feest
Ien ut afgelope jaor
44 dat is ok ‘n hele tied
Dat speult niet zomar iedereen klaor
En we keke terug op die prachtige jaore
Mit veul foto’s ien ‘n moj boek
En ok op de resepsie van de prins
Brocht oonderhaand heel Heije un bezoek

Toen was ut zover prins Geert de Knip
Mit de steek was zelfs Piet Franzmann hip
Prins Gerrit de 3de van de Zuid-Oosterbus
Daornao Wim Verhofstadt de klus
De Valk en Coenen, Jan 3 en Jan 4
Daornao zorgde Jos van Deelen vur vertier
Nao Wil van de A was Geert Theunissen de klos
En Frans de 4de, dat was Fransje Voss
Bij 3×11 was ut die van Elemans
Toen Theo en Lot mit hun cowboydans
Bej Paul d’n urste kreede friet bej ut bier
En ien ’96 hadde Gerrit 4

44 jaor

‘t Prinsehuus, ging naor Laurens Franken
Daornao stoond Harald Kroon op de banke

44 jaor

Hans Boekholt was prins en nog nie getrouwd
Ien 2000 wier Frank ien ut pak gedouwd

44 jaor

Ron had de steek nie zien politiepet
Daornao hèd Gerald Jaspers um opgezet

44 jaor

Ad as prins, de Heijse Venlonaar
Eric van Dijck was de jubileumprins dit jaar

44 jaor

c.v. de Wortelpin

44 jaor, 44 jaor

4×11 de Wortelpin

c.v. de Wortelpin 44 jaor

ah, ah, 44 jaor

44 jaor

c.v. de Wortelpin
Clochards

Clochards

Het jubileumjaar was prachtig en het liedje van “les Clochards” ter ere van het 44-jarig jubileum van C.V. De Wortelpin, dat tijdens hun optreden op de zittingsavonden ten gehore werd gebracht, werd met een staande ovatie beloond. Er werd zelfs gevraagd om een toegift die dan ook van harte werd gegeven door Stanny Jansen, Dirk Ronnes en Erwin Jansen, de drie Clochards.

Het mooie van het optreden was dat terwijl alle 44 prinsen van de Wortelpin werden bezongen, Dirk Ronnes inmiddels al lang en breed wist dat hij de 45e prins van De Wortelpin zou gaan worden.

Periode 2005-heden

Inmiddels hebben er weer wat veranderingen plaatsgevonden. Na lang wikken en wegen heeft de Jeugdboerenbruiloft zijn laatste editie beleefd in het jubileumjaar. In 2005 is de “senioren”-boerenbruiloft voor het eerst georganiseerd m.m.v. het verenigingsleven van Heijen. Omdat er al zoveel aktiviteiten voor de jeugd tijdens de carnavalsdagen waren is hiertoe besloten. Er zijn immers de aktiviteiten van de S.J.C. (Stichting Jeugd Carnaval), de Pleebeksjo en de optocht.

Het werd een geweldig feest waar met name de wat oudere Wortelpin zich goed thuisvoelde.

Ook zijn we er trots op dat we in 2005 de eerste echte dansgarde konden bewonderen. Een viertal dames organiseren de aktiviteiten van de dansgarde: Cheline Hendriks en Jolanda Giesbers hebben de organisatorische leiding terwijl Cindy Kusters en Noortje Elemans de technische begeleiding op zich nemen.

KroeglopersTerug van weggeweest tijdens de jubileumzittingsavonden waren “de Kroeglopers”. Jarenlang vormden zij het slotstuk en zorgden voor heel wat humor. Wellicht kruipt het bloed waar het niet gaan kan en wordt deze comeback vervolgd.

Carnaval 2005 mag dan het seizoen na het jubileumjaar zijn. Dat wilde niet zeggen dat het een minder jaar was voor het carnavalsgebeuren in Heijen.

Onder aanvoering van Prins Dirk werd het een ontzettend gezellig, gemoedelijk carnavalsfeest.

Er kwamen weer een paar nieuwe raadsleden bij, Frank Weerepas en Ferry Gerrits, die het werk ook niet schuwden.

receptie58
Jan Coenen gehuldigd als erelid

receptie59
Geert Theunissen wordt gehuldigd als erelid

In 2006 kwam er voor het eerst een prins uit de “nieuwe buurt”, dat wil zeggen, de buurt van de Hermelijnstraat, Boommarterstraat en Sleen. Wilco Hermsen uit de buurtcarnavalsclub “Halluf Um” kreeg de eer om hun buurt te mogen vertegenwoordigen als prins van de Wortelpin. En terecht want “Halluf Um” bouwt al jaren een fantastische carnavalswagen en is alle dagen present tijdens het carnavalsfeest in Heijen.

Tijdens de prinsenreceptie op 29 januari was er niet alleen gelegenheid om prins Wilco en zijn prinses Ryanne te feliciteren.

Tevens was de receptie het moment om twee nieuwe ereleden te benoemen: Geert Theunissen en Jan Coenen. Gezien hun enorme staat van verdienste hebben deze twee heren inmiddels al lang en breed bewezen deze titel te verdienen.

Met man en macht werd er gebouwd aan een nieuwe prinsenwagen die zaterdag voor het carnaval ging losbarsten vol trots aan alle belangstellenden werd getoond. Ook tijdens de optochten in Gennep en ons eigen Heijen oogstte de wagen veel lof onder het publiek. Drie in het oog springende gebouwen in Heijen staan afgebeeld op de zijpanelen van de wagen en de prins staat achterop de wagen met zijn dansmarietjes in reusachtige wortels.

IMG 0397
De nieuwe prinsenwagen die in 2006 werd gebouwd

In 2006 namen voorzitter Frans Elemans en secretaris Theo Hiep afscheid van het bestuur.

Nieuwe voorzitter werd Rob van de Kamp, al enkele jaren bestuurslid. Nieuw in het bestuur kwam het eerste vrouwelijke bestuurslid van de vereniging: Ingrid Weerepas. Ook nieuw in het bestuur is Mathijs Coenen, zoon van erelid Jan Coenen.

IMG 0410De zoveelste pastoor van de Wortelpin had de regie stevig in handen tijdens de boerenbruiloft van 2007. In 2007 was Koen van Hoof prins van de Wortelpin.

En met Koen als prins zijn we in de toekomst weer gewaarborgd met een paar nieuwe raadsleden uit de vriendengroep H.O.I. Als een van de heren Bas Koenen, Tom Gisbers of Koen van Hoof prins zou worden in 2007, dan zouden zijn maatjes toetreden tot de raad van elf.

Het carnavalsjaar 2007 gaat in de boeken als een prachtig carnavalsjaar met zacht droog weer , met goed bezochte, gezellige bals, een schitterende optocht en een uitermate drukke en gezellige boerenbruiloft met boerenbruidspaar Rene Groenen en Nicole Scheffer en hun getuigen Marielle Hopmans en Mathijs Jansen.

DSC03394Theo Driessen werd in 2008 prins Carnaval. Theo is ook lid van de fanfare die dat jaar haar 100-jarig jubileum vierde dus dat werd dubbelop feest.

Zoals afgesproken tijdens het prinsenjaar van Koen van Hoof, werden zijn maatjes Bas Koenen en Tom Gisbers lid van de raad van elf.

Tijdens het prinsenbal nam raadslid Theo Hiep afscheid van de raad van elf. Na 22 jaar vond hij het welletjes.

Tijdens het Openingsbal van het seizoen 2008-2009 mocht de Wortelpin een inwoner of groep uit Heijen kiezen als man/vrouw of groep van het jaar. Het Oranje-comite viel deze eer ten deel (zie foto onder)

DSC07377

kees en cheline op de prinsenwagenKees Hendriks was in 2009 prins. Zijn receptie was op een haar na net zo goed bezocht als de jubileumreceptie in 2004.

Laurens Vinck werd gehuldigd voor zijn 22-jarig lidmaatschap van de raad van elf. Een hele mijlpaal. Bart van den Corput uit de club H.O.I. kwam de raad van elf versterken.

2009 zou de geschiedenisboeken in kunnen gaan als jaar van de recessie, maar niet op carnavalsgebied. Hoezo recessie?

27 verhuizing residentie1januari 2010 is een droevige dag in de geschiedenis van de vereniging: ere-voorzitter Henk Artz kwam te overlijden na een ziekbed van 4 jaar. Van 1967 tot 1994 maakte Henk deel uit van de Raad van Elf. Meer dan 10 jaar voorzitterschap heeft hen uiteindelijk het predikaat ere-voorzitter bezorgd. Ook zijn taak in de prinskeuzecommissie was er één waar je niet omheen kon. Waarschijnlijk daardoor is Henk nooit zelf prins geworden.

1963 sjef kesselsIn 2010 is Vorst Roger 11 jaar bij de Raad van 11, net als Mathijs Coenen. Prins Henk (Hendriks) II leidt de Wortelpin samen met zijn prinses Marion.

In februari 2011 overleed ex-prins Sjef I (zie foto rechts) die ook enkele jaren vorst was. Bij de ex-prinsenclub bleef Sjef nog jaren betrokken bij de vereniging. Tijdens een groot aantal zittingsavonden leidde Sjef de voorstelling met hilarische taferelen van de ex-prinsen.

Als jubiliea waren in 2011 aan de beurt: Jean-Pierre van Erp die 2 x 11 jaar raadslid was en Kees Hendriks, 11 jaar in de raad van elf. Prins Dennis (de Goeij) en zijn prinses Maike regeerden dat jaar over het Wortelpinnenrijk.

p1020806

Webdesign: Tovuti Mchorachora
X